Työn motivaation perusasiat

Meillä kaikilla on omat motivaatiotekijänsä

 • Sisä – ja ulkosyntyinen motivaatio
 • Toiset ovat erittäin oma aloitteisia ja toiset ovat kyvyttömiä oma-aloitteesuuteen

Maslowin mukaan tarpeita voisi nimetä seuraavasti:

 • Psykologiset tarpeet
 • Turvallisuuden tunne
 • Sosiaalinen verkosto
 • Itsetunto
 • Itsensä toteuttaminen, joka erittäin tärkeää työssä

Työmotivaatiota Maslow mainitsee mm seuraavia seikkoja:

 • Halu vaikuttaa, osallistua päätöksentekoon
 • Halu tietää enemmän, oppia
 • Vapauden ja riippumattomuuden tunne, itsenäisyys
 • Status, sosiaalinen asema, hyvinvointi ja huomio
 • Ihmissuhteet
 • Kilpailuhalu
 • Tunnollisuus, korkea työmoraali
 • Uskollisuus, lojaali työnantajalle
 • fyysiset ominaisuudet työssä, työn fyysisyys
 • Kauneus
 • Perhekeskeisyys
 • Järjestelmällisyys, siisteys
 • Ruoka

Mielenkiintoisia otoksia, ja kaikki ei tietenkään taas osu kaikille.

Herzbeg vastaa puolestaan työn motivaatio tekijöiksi:

 • Työn merkityksellisyys
 • Työn mielekkyys
 • Vastuu työstä
 • Tunnustus työstä

Selkeät säännöt ja tavoitteet, työyhteisön taidot ja persoonat soveltuvat hyvin toimimaan yhdessä.

Jokaisen tulee uskoa omiin kykyihinsä.

Jos työntekijöiltä odotetaan minimi, he tekevät vain minimin.

Palkkiot pitää nähdä houkuttelevina.

Locken päämääräteorian mukaan tavoitteet pitää olla vaikeita / haastavia ja selkeästi määriteltyjä.

Liian vaikeat tavoitteet saavat aikaan negatiivisen vaikutuksen.

Johtajan tehtävä tässäkin on auttaa, tukea, antaa keinot ja tunnistaa yksilöiden sitoutuminen päämääriin.

Johtajan tehtävä on luoda tarve, asettaa haasteelliset tavoitteet, seurata, auttaa, antaa palaute, kehittää ja kaikki luoden samalla turvallinen ilmapiiri.